Centro programos

 

2012 metų Centro veiklos ataskaita: www.jewishstudies.lt/2012-metu-centro-veiklos-ataskaita 


 

2011 m. veiklos ataskaita

 


Tyrimai ir leidyba

 
„Lietuvos sinagogos. Katalogas“
Projektas „Lietuvos sinagogos. Katalogas“ buvo pradėtas vykdyti 2006 m. su Vilniaus dailės akademija (2007 m. prie projekto vykdymo prisijungė Jeruzalės Hebrajų universitetas bei kaip partneris projekte dalyvauja Vilniaus Gedimino technikos universitetas) kaip Lietuvos mūrinių sinagogų tyrimas, o dabar projektas yra išplėstas ir į jį įtrauktos visos Lietuvos sinagogos. Projekto tikslas yra užfiksuoti visas Lietuvos teritorijoje išlikusias sinagogas, jas apmatuoti, padaryti brėžinius, išlikusius pastatus lokalizuoti miesto ar miestelio erdvėje, surinkti archyvinę, ikonografinę ir kitą medžiagą apie jas. Tokie tyrimai yra būtini norint atkreipti visuomenės ir valstybinių institucijų dėmesį į sparčiai nykstantį paveldą (2005 m. medinė Sedos sinagoga sugriuvo; Plungės sinagoga nugriauta 2010 m.). Šis projektas yra galimybė paveldą išsaugoti bent tokiu būdu. 2010 m. buvo išleistas pirmas katalogo tomas. Išleistas pirmasis leidinio „Lietuvos sinagogos. Sąvadas“  tomas - „Synagogues in Lithuania. A Catalogue A-M“ (Sud. A. Cohen- Mushlin, S. Kravtsov, V. Levin, G. Mickūnaitė, J. Šiaučiūnaitė – Verbickienė, Vilnius, 2010). Taip pat parengtas II leidinio „Synagogues in Lithuania. A Catalogue N-Ž“ tomas, kurio išleidimas yra numatytas 2012 m. pradžioje.
 
„Žydai Lietuvoje: istorija, kultūra ir paveldas“
„Žydai Lietuvoje: istorija, kultūra ir paveldas“ (sud. J. Šiaučiūnaitė–Verbickienė ir L. Lempertienė, Vilnius, 2009) yra mokslo populiarinimo leidinys, kuriame aptariamos žydų tradicijos, istorijos ir paveldo temos. Leidinį sudarančių straipsnių autoriai yra žymūs įvairių sričių Lietuvos ir užsienio mokslininkai. Pastarųjų pagalba buvo itin svarbi atskleidžiant kol kas Lietuvoje netyrinėtas žydų studijų problemas. Be galimybės šiuo leidiniu naudotis plačiajai visuomenei, ketinama jį patvirtinti ir kaip mokymo priemonę universitetų studentams.
 
 
„Žydiškasis paveldas Lietuvos miestuose ir miesteliuose“
Nuo 2004 m. Centras vykdė edukacinę, į studentus orientuotą tyrimų programą „Žydiškasis paveldas Lietuvos miestuose ir miesteliuose“, kuriuo buvo siekiama užregistruoti dabartinę paveldo būklę. Kaip projekto dalis buvo organizuojamos trys ekspedicijos Lietuvos universitetų studentams. Viso ekspedicijose dalyvavo apie 60 skirtingų universitetų studentų, laimėjusių atvirai skelbtą konkursą. Rengiant ekspediciją buvo keliami šie tikslai: suteikti žinių apie žydų tradicijas, bendruomenės istoriją Lietuvoje, gyvenimo miesteliuose savitumus, pristatyti lauko tyrimų metodus ir išmokti juos taikyti savarankiškuose tyrimuose. Gretutinis tikslas buvo studentų suinteresuotumo ir motyvacijos gilintis į įvairias judaikos temas skatinimas. 
 
„Pinkas“
Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras, siekdamas pristatyti naujausius regiono mokslininkų atliekamus judaikos tyrimus, inicijuoja mokslinio metraščio leidimą. „Pinkas“ – tai tarptautinę redakcinę kolegiją turintis, recenzuojamas, metinis mokslinis leidinys. Jo tikslas – surinkti ir paskelbti geriausius bei svarbiausius regiono mokslininkų žydų kultūros ir istorijos tiriamuosius darbus, šaltinių publikacijas bei recenzijas. Skatintini tarpdisciplininiai bei lyginamieji tyrimai. 
2010 m. išleistas Centro akademinio metraščio anglų kalba PINKAS trečiasis tomas (Pinkas. Annual of the Culture and History of East European Jewry, Vol III, ed. L. Lempertienė, Vilnius, 2010). Leidinys platinamas akademiniuose bei internetiniuose knygynuose. 

 
 
LDK surašymai
Šiuo metu yra vykdomas naujas tarptautinis (Lietuva, Izraelis, Lenkija) tiriamasis projektas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų surašymai: duomenys ir tyrimai“, kuriam gauta parama iš Rothschild‘ų fondo. Buvo parengta ir įskaitmeninta dalis tyrimo šaltinių, išanalizuota dalis istoriografijos ir atlikta dalis gretutinių tyrimų.
 

 

Konferencijos

Pirmoji Centro rengta metinė tarptautinė konferencija įvyko 2005 m. balandžio 19-21 dienomis, jos tema „Vidurio ir Rytų Europos žydai tradicijų ir modernėjimo sankirtoje“. Konferencija buvo rengiama kartu su Lietuvos istorijos institutu. Po atrankos konferencijoje dalyvavo 30 pranešėjų iš Lietuvos, Izraelio, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, Vengrijos, Švedijos. Anglų kalba išleista konferencijos medžiaga – Central and East European Jews at the Crossroads of Traditiona and Modernity. Proceedings of International Conference (Red. Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė ir Larisa Lempertienė, Vilnius, 2006).
 
2006 m. gegužės 11-12 d. kartu su Lietuvos istorijos institutu buvo surengta antroji konferencija „Žydiškoji erdvė Vidurio ir Rytų Europoje: kasdienybės istorija“. Pranešimų tezes ir paraiškas dalyvauti konferencijoje atsiuntė 180 tyrinėtojų. Perskaityti pranešimus buvo pakviesti 30 dalyvių. Cambridge Scholars Publishing leikykla išleido konferencijos medžiagą - Jewish Space in Central and Eastern Europe: Day-to-Day History, red. J.Šiaučiūnaitė-Verbickienė ir L. Lempertienė, Newcastle, 2007. (knygos straipsnio pavyzdį atsisiųsti ir įsigyti leidinį galima čia).
 
2007 m. Vilniuje, taip pat kartu su Lietuvos istorijos institutu, buvo surengta trečioji kasmetinė tarptautinė žydų studijų konferencija tema: „Žydų politika Rytų ir Vidurio Europoje: nuo shtadlanut iki didžiųjų partijų“. Tai labai sėkmingas renginys, į kurį atvyko mokslininkai iš daugelio šalių, net skirtingų kontinentų. Kaip ir anksčiau, šiais metais aplikantų skaityti pranešimus buvo daugiau kaip šimtas. Konferencijos medžiaga buvo išleista kaip vieno prestižiškiausių žydų studijų akademinių žurnalų East European Jewish Affairs specialus numeris (Guesnet, Francois, Darius Staliunas, and Jurgita Verbickiene. "Jewish Politics in Eastern Europe: Mobilisation and Agenda-setting in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries." East European Jewish Affairs 39, no. 2 (2009): 149-51.)
 
 
Ketvirtoji tarptautinė konferencija „Ketvirtasis luomas? Teisinė žydų padėtis ankstyvųjų naujųjų laikų Europoje“ įvyko 2008 m. kovo 4-5 dienomis Vilniuje. Konferencijos tikslas buvo aptarti faktorius, kurie įtakojo politinę, teisinę ir socialinę žydų padėtį Vidurio Rytų ir Rytų Europoje Ankstyvaisiai Naujausiais laikais bei tos padėties kitimą.
 
Šiuo metu vyksta parengiamieji Centro organizuotos konferencijos „Ketvirtas luomas: teisinė žydų padėtis Ankstyvųjų naujųjų laikų Europoje“ medžiagos leidybos darbai.  Leidinys bus leidžiamas anglų kalba, vyksta derybos su viena iš prestižiškiausių akademinių leidyklų „Brill“.
 

 

Vieši renginiai

Lietuvos nacionaliniame muziejuje iki 2010 m. kovo 10 d. buvo demonstruojama paroda „Lietuvos sinagogos“ (koordinatorės dr. J. Verbickienė, doc.dr. G. Mickūnaitė).
 
Parengta parodos versija vokiečių kalba (stendų aprašai, lankstinukas, plakatas). Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ambasada Austrijos respublikoje, Slovakijos respublikai, Kroatijos respublikai, Lichtenšteino kunigaikštystei vokiškai parengta paroda 2010 m. balandžio 19 m. atidaryta Vienoje, psichosocialiniame centre ESRA. Parodos atidarymas ir leidinio pristatymas Zalcburgo žemės parlamente - tai vienas Lietuvos Respublikos ir Zalcburgo žemės 40–ies metų bendradarbiavimo sukakčiai skirtų renginių ciklo „Sena meilė nerūdija“ pristatymų.
 
Rugsėjo 5 d. Šiaulių „Aušros“ muziejuje  (Ch. Frenkelio viloje)  vyko Europos žydų kultūros dienų renginys, šių metų tema „Menas ir judaizmas". Jo metu buvo pristatytas Centro, Vilniaus dailės akademijos ir Žydų meno centro Jeruzalės hebrajų universitete vykdomas tiriamasis projektas „Lietuvos sinagogos“, bei vienas jo rezultatų – pirmasis leidinio tomas (dalyvavo doc. dr. Giedrė Mickūnaitė, doc.dr. Jurgita Verbickienė).
 
2011 m. vasario 6 – 22 d. Londone vyko renginių ciklas „Nėra paprastų istorijų: Lietuvių – žydų santykiai: akistata su nelengvais klausimais“ ("NO SIMPLE STORIES. Jewish-Lithuanian relationships: facing difficult questions"), kurį organizavo Lietuvos Ambasada Didžiojoje Britanijoje (Centras turėjo partnerio statusą). Jo metu buvo pristatytas „Lietuvos sinagogos. Sąvadas“ primasis tomas, surengta lietuvių bei žydų kilmės autorių sukurtų dokumentinių filmų peržiūra parengimo ir atidaryta kilnojama paroda „Lietuvos sinagogos“ (koordinatorės doc.dr. J. Verbickienė, doc.dr. G. Mickūnaitė).
 
Centras bendradarbiavo su Leipcigo universitetu, VU Istorijos fakultetu, Lietuvos istorijos institutu ir kt. (rėmėjas:  Stiftung Erinnerung Verantvortung Zukunt)  rengiant tarptautinį jaunimo forumą „Vilnius tarpukariu. Žydų kultūra, Lietuvių visuomenė, Lenkijos valstybė ir baltarusių mažuma“ (2010 m. rugsėjo 14-19 d. ).  Be organizacinių darbų seminare J. Verbickienė ir D. Troskovaitė skaitė dviejų paskaitų bloką – virtualią ekskursiją „Vilnius/ Vilne – buvusioji Lietuvos Jeruzalė“  (rugsėjo 15d.)
 

 
 

Kursai ir paskaitos

Inicijuoti ir paremti Žydų studijų kursai universitetuose
2005-2006 ir 2006-2007 rudens semestuose Centras kartu su Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų studijų centru inicijavo ir parėmė prof. L. Donskio kursą „Tapatybė, tolerancija ir modernioji moralės vaizduotė“ (laisvai pasirenkamas, 32 val.). Kursą pasirinko apie 300 įvairių fakultetų studentų. Labai populiariame kurse buvo ir klausytojų, oficialiai nepasirinkusių šio dalyko. 2006-2007 Pavasario semestre Centras remė dr. E. Bendikaitės kursą „Žydų nacionalizmo studijos“ (laisvai pasirenkamas, 32 val.). Kursas buvo skaitomas Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (VU). 2006-2007 m. pavasario semestrą Vilniaus universiteto istorijos fakultete buvo dėstomas dr. L. Lempertienės ir dr. J. Verbickienės laisvai pasirenkamas 32 val. kursas „Tradicinė žydų gyvensena: kasdienybė ir jos modernioji virtualizacija". Nuo 2007-2008 akademinių metų kursas dėstomas rudenio semestre.
 
Seminarai muziejininkams
Seminaras muziejų darbuotojams (2004. Centro inicijuotas seminaras savivaldybių ir visuomeninių muziejų darbuotojams “Judaikos objektų eksponavimas muziejuose” vyko Kėdainių Krašto muziejaus Daugiakultūriame centre, bendradarbiaujant su įstaiga “Peterburgo Judaica” (Rusija). Jame dalyvavo 25 muziejų darbuotojai. Tikslas: muziejininkus supažindinti su žydų kultūros, religijos ir buities objektų eksponavimo galimybėmis bei formomis, užsienio muziejininkų ir mokslininkų patirtimi, suteiktos žinios kaip atpažinti ir įvardyti judaikos eksponatus.
 
Seminarai mokytojams
Seminarai bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams (2004-2006). Seminarai rengti bendradarbiaujant su Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (partneris ir kofinansuotojas). Paskaitų forma siekiama pristatyti mokytojams naujausius akademinius žydų istorijos ir kultūros Rytų Europoje tyrinėjimus. Centro inicijuoti seminarai, suardė iki tol Lietuvoje įsitvirtinusią tendenciją aptarti tik Holokausto problemą, tačiau nepristatyti kitų žydų istorijos ir kultūros aspektų. Viso buvo surengti 5 trijų dienų seminarai (kai kurių jų temos: „Žydų ir krikščionių sugyvenimas Lietuvoje“; „Lietuvos žydų literatūra ir menas“; „Lietuvių ir žydų sambūvio atgarsiai: abipusės kultūrinės įtakos“).
 
 Seminarai Pabaltijo studentams
2010 m. įvyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukštųjų mokyklų studentams skirtas seminaras „Rytų Europos žydų istorija“ (kovo 14-17 d.), kuriame dėstytojai iš Lietuvos, Rusijos, Ukrainos vedė paskaitas žydų kultūros ir istorijos temomis. Seminaro metu taip pat vyko meninės dirbtuvės.
 
Liepos 23-25 d. vyko antrasis Baltijos regiono aukštųjų mokyklų studentams ir jaunimui skirtas seminaras „Žydų istorijos naratyvai“, seminare dalyvavo 23 jaunuoliai iš Lietuvos, Latvijos.
 
Trečiasis seminaras „Žydų istorijos lūžiai“, įvyko 2011 m.kovą, Vilniuje. Planuojama surengti panašius seminarus ir Latvijoje bei Estijoje ir taip paskatinti Baltijos šalių jaunimo bendradarbiavimą.
 

 

Parama

Studentų stipendijos
Žydų kultūros ir istorijos (judaikos) studijos Baltijos regione nėra išplėtotos, stinga įvairių sričių tyrinėtojų, kvalifikuotų specialistų. Moksle ir visuomenėje vis labiau domimasi žydų istorijos ir kultūros tematika, suvokiamas jos aktualumas, juntamas poreikis rengti kvalifikuotus, savarankiškam tyrimui pasirengusius judaikos tyrinėtojus bei dėstytojus. Šia programa buvo siekiama iš dalies užpildyti šį vakuumą, susidariusį judaikos studijose. Nuo 2004 m., kai buvo pradėtos vykdyti programos, stipendijas gavo 34 studentai (studentų sąrašas).
 
Parama leidybai
Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras, siekdamas visuomenei pristatyti naujausius regiono mokslininkų tyrimus, mokslines šaltinių publikacijas, straipsnių rinkinius ir mokslo populiarinimo darbus vykdė paramos leidiniams apie žydų istoriją ir kultūrą Rytų Europoje programą. Siekiama skatinti mokslinių tyrimų ir iš sėkmingai apgintų disertacijų parengtų monografijų rengimą ir leidybą. Ši programa parėmė 11 publikacijų (paremtų publikacijų sąrašas).
 
Parama tyrimams
Siekiant aktyvesnio tarptautinės akademinės visuomenės įsitraukimo į žydų istorijos ir kultūros paveldo tyrimus, jų populiarinimo ir pristatymo visuomenei, Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras įgyvendino tarptautinę mokslinių tyrimų rėmimo programą. Ja buvo sudarytos prielaidos originaliai mokslinei produkcijai atsirasti. 11 mokslininkų ar mokslo institucijų gavo paramą savo tyrimams (paramos gavėjų sąrašas).
 

 

Kita veikla

Judaika Lietuvos muziejuose
Visų Lietuvoje veikiančių savivaldybių pavaldumo muziejų tyrimas vykdytas siekiant dviejų tikslų: 1. rasti ir identifikuoti judaikos objektus muziejų fonduose (tikslinant eksponatų atributaciją, teikaint muziejininkams metodinę pagalbą, versti eksponatuose esantys įrašai iš hebrajų ir jidiš kalbų); 2. sufiksuoti eksponatus ir juos sisteminti. Projekto rezultatas - virtuali paroda “Judaika krašto muziejuose”. Ji buvo prieinama ankstesnėje svetainės www.jewishstudies.lt versijoje (virtualios parodos eksponatai yra saugomi Centre). 
 
Holokausto aukų atminimo metai (2011)
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo metų minėjimo 2011 metais priemonių patvirtinimo“ (2010 m. gruodžio 8 d. Nr. 1745)  Centras įtraukas į renginių, skirtų Holokausto aukų atminimo metams (2011) organizavimą. Kartu su partneriais Centras bendradarbiaus rengiant edukacinius projektus ir organizuojant žydų istorijai ir kultūrai skirtų nuolatinių parodų parengimą krašto muziejuose.
 
Litvakų paveldo forumas
Doc. dr. Jurgita Verbickienė, kaip Centro atstove, dirbo LR Užsienio reikalų ministerijos sudarytoje darbo grupėje, kurios tikslas buvo parengti Litvakų paveldo forumo koncepciją, išanalizuoti žydų paveldo reprezentavimo poreikį ir numatyti jo pristatymo gaires.
 
 
 
 
 
it-crowd 2011