2012 metų Centro veiklos ataskaita.

6Rug2013

 

VšĮ Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras

2012 m. dalykinė ataskaita

 

Akademinė veikla:

Centras vykdo akademinį, tarptautinį projektą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos žydų surašymai: duomenys ir analizė“. Projekto dalyviai Lietuvoje, Lenkijoje ir Izraelyje besiremdami Lietuvos Istorijos Archyve saugomais šaltiniais atlieka pilotinį mokslinį tyrimą siekiant išsiaiškinti šaltinio teikiamas tyrimo galimybes.

Dėl tęstinio projekto „Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų surašymų pavyzdžiu“ finansavimo per Vilniaus Universiteto Istorijos fakultetą pateikta paraiška Lietuvos Mokslų Tarybai, III visuotinės dotacijos kvietimas pagal priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“. Rezultatų laukiama 2013 m. pradžioje.

Pradėtas pasiruošimas Pasauliniam žydų studijų kongresui (Jeruzalė, 2013 m. liepa), kuriame sudaryta atskira sekcija „Rytų Europos žydų demografijos ir bendruomenių istorijos aspektai ankstyvaisiais moderniaisiais amžiais“. Šiame pasaulinės reikšmės kongrese Centrą atstovaus Dovilė Troskovaitė su tema „Karaimai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų surašymuose: bendruomenės socialinis ir demografinis paveikslas XVIII a.“  bei  Jurgita Verbickienė, kuri skaitys pranešimą tema „Vaad Medinat Lita bendruomenės: socialinė, profesinė ir demografinė Bresto, Grodno, Pinsko, Slucko bei Vilniaus žydų bendruomenių struktūra XVIII a. pab.“.  

Lietuvos Kultūros Rėmimo fondas dalinai finansavo projekto „The Vilna Jews: demographical, social and cultural aspects of the community life in 1765“ leidinio koncepcijos parengimą, kuris baigtas vykdyti šių metų pabaigoje.

Išleista antroji katalogo „Synagogues in Lithuania. N-Ž“ („Sinagogos Lietuvoje. N-Ž“) dalis, pristatanti išlikusias mūrines ir medines sinagogas Lietuvos teritorijoje. Šis katalogas yra ilgalaikio projekto, vykdyto kartu su Vilniaus Dailės Akademija, Vilniaus Gedimino Technikos universitetu bei Žydų meno centru Jeruzalės Hebrajų universitete, rezultatas. Kataloge pateikiamos trumpos istorinės žydų bendruomenės tam tikrame Lietuvos miestelyje charakteristikos, istorinė ir architektūrinė informacija tiek apie išlikusias, tiek apie šių dienų nesulaukusias sinagogas. Visa tai iliustruojama tiek dabartinėmis, tiek istorinėmis fotografijomis. Šis leidinys buvo palankiai sutiktas, sulaukė susidomėjimo ir akademinėje aplinkoje, ir viešojoje erdvėje.

Centras ruošia Kultūros ir paveldo departamento subsidijuojamą renginių ciklą „Lietuvos sinagogos: praeities pėdsakai ir ateities perspektyvos“. Parengta leidinio pristatymo koncepcija ir vykdoma leidinių sklaida. Lapkričio 25 d. įvyko leidinio pristatymas Vilniuje (jį kuravo J. Verbickienė), antrasis leidinio pristatymas numatomas 2013 m. Vasario mėn. Maskvoje.

2012 m. pabaigoje išleista istorinė studija „Lietuvos žydai“ (sud. J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, D. Staliūnas, V. Sirutavičius, leidykla „Baltos lankos“). Tai kolektyvinė tarptautinio autorių kolektyvo parengta istorinė monografija, kuri pristato Lietuvos žydų istoriją nuo XVI a. iki Nepriklausomybės atkūrimo. Prie šios studijos prisidėjo daugiau nei 20 mokslininkų iš Europos, Izraelio bei JAV (vieni pagrindinių - Darius Staliūnas, Mordechai Zalkin, Vladimir Levin, Shaul Stampfer, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė etc.). Tai pirmasis leidinys tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje, kuris pristato pilnutinį vietos žydų bendruomenės vaizdą istorinėje perspektyvoje. Numatomas leidinio pristatymas akademinei bendruomenei – 2013 m. Sausio mėn. Mokslų Akademijos Bibliotekoje Vilniuje, plačiajai visuomenei – Vilniaus knygų mugės metu 2013 m. Vasario pabaigoje.  Suplanuoti leidinį pristatantys straipsniai dienraščiuose, savaitraštyje „Veidas“ bei interviu radijo laidoms.

Bendradarbiaudamas su ilgalaikiu partneriu, Lenkijos Istorijos Institutu, Centras pateikė paraišką Lenkijos Kultūros Rėmimo Fondui dėl projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos žydų surašymai: duomenys ir analizė“ daliniam finansavimui (finansavimas neskirtas)

Vasario 6 d. Centras pateikė paraiškas dėl infrastruktūros ir tolimesnio projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos žydų surašymai: duomenys ir analizė“ finansavimo Rothschild foundation (Hanadiv) Europe organizacijai, su kuria Centras bendradarbiauja jau nebe pirmus metus, palaikomi patikimi akademiniai ryšiai (finansavimas neskirtas)

Centras parengė naujo projekto - renginių ciklo „Lietuvos sinagogos: praeities pėdsakai ir ateities perspektyvos“ koncepciją. Gegužės  30 d. Centras pateikė paraiškas dėl šio projekto įgyvendinimo finansavimo Kultūros ir paveldo departamento Nekilnojamojo paveldo skyriui.

Edukaciniai projektai:

2011-2012 m. Centras, dalyvaudamas Lietuvos Vyriausybės parengtoje programoje „Holokausto aukų Lietuvoje atminimas“ parengė ir įvykdė projektą „Edukacinės parodos Lietuvos žydų istorijos ir kultūros tema krašto muziejuose“. Projekto metu parengtos ilgalaikės ekspozicijos regioniniuose Lietuvos muziejuose Lietuvos žydų istorijos ir kultūros tema. Pirmame projekto etape atrinkti 5, o antrajame – net 7 muziejai, kurių parodų idėjos ir buvo įgyvendintos. Centras užmezgė glaudžius ryšius su iniciatyviais regioninių muziejų darbuotojais. Apie parengtas ekspozicijas Centras parengė informacinį straipsnį, kuris patalpintas www.bernardinai.lt internetiniame portale (žr. nuorodą).

2012 05 12 Centras vykdydamas projektą „The Student Association for Jewish Studies in the Baltic States“ kartu Rygos Žydų muziejaus atstove Marina Gehta suorganizavo jaunųjų mokslininkų konferenciją Vilniuje, Centro patalpose. Konferencijos metu buvo skaitomi pranešimai akademinių žydų kultūros ir istorijos tyrimų Lietuvoje bei Latvijoje tematika, vyko apvaliojo stalo diskusijos.

Gegužės-birželio mėnesiais pilnai atnaujinta internetinė svetainė www.zydai.lt. Joje patalpinti įvairių autorių (tiek mokslininkų, tiek studentų) edukaciniai tekstai, orientuoti į plačiąją visuomenę ir pristatantys žydų kultūrą ir istoriją Lietuvoje iki Holokausto bei  atskirų Lietuvos miestelių žydų gyvenimą.

Naujas informacinis ir edukacinis projektas „Virtualus Lietuvos žydų istorijos albumas“ įvykdytas 2012. Šio projekto metu sukurta internetinė svetainė (www.lzia.lt – pradėsianti veikti 2013 m. pirmoje pusėje), kurioje žydų istorija Lietuvoje pasakoja per fotografijas bei dokumentus, kuriuos papildo trumpos tekstinės žinutės konkrečia tematika.  Projektas orientuotas į plačiąją visuomenę, daug dėmesio sutelkta vizualiniam internetinio puslapio atraktyvumui, kuris prisidėtų prie lengvesnio ir įdomesnio istorinių žinių įsisavinimo. Projekte naudojamos fotografijos ir dokumentai yra atrinkti tiek iš archyvų, tiek iš Centro vykdomų projektų metu sukauptos medžiagos ar retų publikacijų).

Centras bendradarbiauja su Austrijos ne pelno siekiančia organizacija „Centropa“, kuri koncentruojasi į moderniųjų technologijų panaudojimą žydų istorijos ir paveldo išsaugojimui Vidurio ir Rytų Europoje. Bendradarbiaujant su „Centropa“ organizuotas edukacinis seminaras bei kūrybinės dirbtuvės, skirtos Lietuvos istorijos, literatūros bei anglų kalbos mokytojams. Į seminarą pakviesti mokytojai iš įvairiausių regioninių mokyklų. Seminaras vyko Vilniuje, Lapkričio 23-25 d., jo metu skaitytos paskaitos žydų istorijos (D. Troskovaitė) bei Lietuvos istorijos didaktikos ir žydų istorijos bei paveldo reprezentacijos (A. Naudžiūnienė) tematika, vyko „Centropos“ veiklos pristatymas, organizuotos kūrybinės dirbtuvės mokytojams (mokymo planų rengimas pagal „Centropos“ pateiktą medžiagą) ir ekskursija į Vilniaus sinagogą. Taip pat suorganizuotas kilnojamosios parodos, skirtos Lietuvos žydų istorijai, pristatymas Lietuvos žydų bendruomenėje. Susibūrimo bendruomenėje metu tradiciškai paminėta Šabo vakarienė, vyko „Centropos“ ir Centro parengto dokumentinio filmo apie Holokaustą išgyvenusią Lietuvos žydę Rananą Malkhovą peržiūra. Šis seminaras itin pozityviai įvertintas jame dalyvavusių mokytojų, o kilnojamoji Lietuvos žydų istorijos paroda jau keliauja po Lietuvos mokyklas. 

2012 m. rugsėjo 1 d. Kultūros paveldo departamentas organizavo Europos žydų kultūros dienas, kurių metu vyko ekskursijos, paskaitos, buvo atidarytos ekspozicijos įprasminančios Lietuvos žydų paveldą. Centras taip pat buvo pakviestas prisidėti prie šio renginio įgyvendinimo, Dovilė Troskovaitė parengė ir vedė dvi ekskursijas Vilniaus mieste pavadinimu „Netikėti Vilniaus žydų pasivaikščiojimai“ bei Jurgita Verbickienė parengė išsamią ekskursiją po senąjį Vilniaus žydų kvartalą. Abi ekskursijos susilaukė įvairaus amžiaus žmonių dėmesio, pritraukė nemažą būrį klausytojų. Ekskursijose išsakyti teiginiai publikuoti žiniasklaidoje – žr. nuorodą.

 

Kita:

Vasario pab. lep. direktorė Dovilė Troskovaitė dalyvavo kviestinėje konferencijoje Darmstadte (Vokietija). Šioje konferencijoje, sudominusioje tyrėjus iš įvairių Vidurio ir Rytų Europos šalių, buvo pristatyta unikali internetinio sinagogų archyvo idėja, kurios autorius, Marc Grellert, išreiškė susidomėjimą Centro veikla bei norą užmegzti tolimesnį bendradarbiavimą tarpkultūrinio projekto kūrime.

Balandžio 19-22 d. Centro lep. direktorė Dovilė Troskovaitė viešėjo Krokuvoje ir Centro vardu užmezgė ryšius su Krokuvoje esančio Jogailaičių universiteto akademine bendruomene.

Centro veikla bei galimu bendradarbiavimu susidomėjo šiuolaikinės žydų istorijos profesorė Debora Hertz (Vokietija, JAV). Ji apsilankė Lietuvoje ir viešėjo Centre, kur su Dovile Troskovaite aptarė galimas bendradarbiavimo perspektyvas. Centro lep. direktorė supažindino Deborą Hertz su dabartine žydų studijų Lietuvoje padėtimi.

Rugpjūčio 19-21 d. dr. Jurgita Verbickienė ir Dovilė Troskovaitė vyko į susitikimą Makso Planko demografijos tyrimų institute Rostoke (Vokietija). Instituto bendruomenei pristatyti pilotinio LDK žydų surašymo tyrimų rezeltatai ir šaltinių teikiamos galimybės. Susitikime aptartos galimo akademinio bendradarbiavimo perspektyvos, institute kuriamų duomenų bazių galimas taikymas žydų demografijos tyrimuose. Instituto darbuotojai išreiškė susidomėjimą LDK žydų surašymais ir jų potencialu demografiniams tyrimams.

Centro lep. direktorė Dovilė Troskovaitė tęsia glaudų dalykinį bendradarbiavimą su JAV ambasada Lietuvoje. D. Troskovaitė nuolat dalyvauja kviestiniuose renginiuose ambasadoje, kurių metu užmegzti ryšiai su Centro veikla besidominčiais privačiais asmenimis ir kultūrinių institucijų atstovais. Sutarta bendradarbiauti su Vašingtono Holokausto muziejumi rengiant edukacines parodas ir dalijantis turimais šaltiniais.

Centro veikla susidomėjo ir kultūros sričiai neabejinga žiniasklaida. Jurgitos Verbickienės ir Dovilės Troskovaitės duotas interviu apie dabartinę žydų studijų būklę Lietuvoje internetiniam portalui www.15min.lt buvo perpublikuotas tiek lietuviškose (žr. nuorodą), tiek užsienio (žr. nuorodą) internetiniuose leidiniuose.

Centre nuo liepos 1 d. iki spalio 1 d. pagal Erasmus programą praktiką atliko dvi kultūros istorijos magistrantės iš Varšuvos universiteto bei nuo rugsėjo 3 d. iki spalio 30 d. taikomąją praktiką atliko dvi Vilniaus universiteto istorijos bei paveldosaugos magistrantės. Jos prisidėjo prie Centro veiklos tiek sisteminant archyvinę informaciją lenkų kalba, tiek redaguojant jau padarytas sistemines lenteles. Taip pat joms buvo pavesta sudaryti fotografijomis iliustruotų ekskursijų, pasakojančių apie Vilniaus žydus, maršrutus.

Centras kartu su Potsdamo Universitetu ir Moses Mendelssohn centru (Vokietija) rengė podoktorantūros studijų programą "European-Jewish Cultural Heritage and its Impacts on Modern Civil Society" (liet. Europos žydų kultūros paveldas ir jo įtaka moderniai pilietinei visuomenei). Buvo pateikta paraiška Europos Sąjungos programai "Marie Curie Initial
Training Networks", siekiant gauti finansavimą šios porgramos įgyvendinimui. Nors parama šiam projektui nebuvo suteikta, projektas toliau tobulinamas ir bus siekiama gauti jam finansavimą
2013 m.

2012 m. buvo pateiktos paraiškos įvairiems fondams, siekiant užtikrinti finansavimą Centro vykdomų projektų „LDK žydų surašymai: duomenys ir analizė“, „Žydų kultūros ir paveldo reprezentacija Lietuvos krašto muziejuose“ tąsai bei infrastruktūros išlaikymui užtikrinti. Negavus paramos projektai toliau tobulinami ir bus teikiami tolesnam finansavimui 2013.

it-crowd 2011